Tài liệu nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX

Thứ hai 15/03/2021 14:00

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn 3 tập Tài liệu, gồm:

- Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)Xem tại đây

- Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (Dùng cho cán bộ, đảng viên)Xem tại đây

- Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (Dùng tuyên truyền cho nhân dân)Xem tại đây

Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu 3 tập Tài liệu này./.