Saturday, 10/12/2022 - 03:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Hưng

Tuyển sinh vào 6 năm học 2019-2020

    PHÒNG GD & ĐT TUY PHƯỚC                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số:        /KH-THCSPHg                             Phước Hưng, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC: 2019-2020

         

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước

      Ban giám hiệu trường tiểu học số 1 Phước Hưng;

      Ban giám hiệu trường tiểu học số 2 Phước Hưng

          Thực hiện công văn số 324/PGDĐT ngày 14/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019, tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020; Trường THCS Phước Hưng triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6  năm học 2019-2020 như sau:

  1. Phương thức tuyển sinh,  đối tượng tuyển sinh
  • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển;
  • Đối tượng dự tuyển: là người đã hoàn thành chương trình tiểu học
  1. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển
  • Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định;

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008) các trường hợp đặc biệt được quy định trong Công văn số 698/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 17/4/2019 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

3.  Cách thức tuyển sinh

a. Hội đồng tuyển sinh

Trường THCS Phước Hưng thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng Phòng GDĐT ra Quyết định thành lập

Thành phần Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó Hiệu trưởng; Thư ký là nhân viên văn thư nhà trường và một số ủy viên.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học;

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, lập danh sách người học được tuyển;

- Biên bản xét tuyển phải đủ họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng, danh sách được tuyển theo mẫu quy định, phải có họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng;

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT: Hồ sơ gửi Phòng GD&ĐT gồm biên bản xét tuyển và danh sách người học được xét tuyển khi duyệt tuyển sinh vào ngày quy định;

- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng;

- Kết quả tuyển sinh phải được Phòng GD&ĐT kiểm tra và duyệt chính thức;

- Chỉ tiêu tuyển sinh không hạn chế, tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn xã Phước Hưng, đủ điều kiện dự tuyển đều được vào học lớp 6.

c. Thời gian thực hiện

- Ngày 14/6/2019 nhân viên văn thư nhà trường nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT Tuy Phước;

- Từ 16/6/2019 đến 15/7/2019 phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại trường.

- Từ ngày 01/7/2019  đến 22/7/2019 Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Phước Hưng hoàn thành công tác xét tuyển học sinh vào học lớp 6 năm học 2019-2020;

- Ngày 26/7/2019 Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, thư ký Hội đồng tuyển sinh nhà trường duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT Tuy Phước;

- Ngày 15/8/2019 Phòng GD&ĐT Tuy Phước duyệt bổ sung kết quả tuyển sinh vào 6 của Trường THCS Phước Hưng (nếu có)

- Ngày 25/8/2019 đến 28/8/2019 Ban giám hiệu nhà trường, văn thư nhà trường tiến hành biên chế học sinh vừa tuyển thành 6 lớp vào năm học 2019-2020

Các nội dung khác, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện theo:

- Công văn số 698/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 17/4/2019 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

- Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường rất mong sự hợp tác của Trường TH Số 1 Phước Hưng; Trường TH Số 2 Phước Hưng phổ biến nội dung kế hoạch để cha mẹ học sinh biết, hướng dẫn học sinh tham gia công tác tuyển sinh vào 6  tại địa bàn xã Phước Hưng đạt 100%./.

                                                              T M. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

    Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT (báo cáo);

-Trường TH số 1; TH số 2;

-Lưu VT; HSMC

                                                                            

 

Tác giả: Trường THCS Phước Hưng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 61
Tháng 12 : 552
Năm 2022 : 92.962