Saturday, 10/12/2022 - 03:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Hưng

Tuyển sinh vào 6 năm học 2022-2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

      PHÒNG GDĐT TUY PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số: 42 /KH-THCSPHg                         Phước Hưng, ngày     tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2022-2023

         

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước

      Ban giám hiệu trường tiểu học số 1 Phước Hưng;

      Ban giám hiệu trường tiểu học số 2 Phước Hưng

          Thực hiện công văn số 906/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 27/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023; Công văn số 292/PGDĐT ngày 07/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023. Trường THCS Phước Hưng xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 như sau:

  1. Phương thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh
  • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
  • Đối tượng dự tuyển: người đã hoàn thành chương trình Tiểu học
  1. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển
  1. Hồ  sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

          - Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu của Sở GDĐT Bình Định);

          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

          - Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp người học bị mất học bạ thì Trưởng phòng GDĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

               b)  Điều kiện dự tuyển

  • Có đủ hồ sơ hợp lệ;

-   Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2011)

Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình Tiểu học;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 6 ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định

  1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

a. Trường THCS Phước Hưng tuyển 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học của Trường Tiểu học số 1 Phước Hưng, Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng.

b. Việc tuyển sinh trái tuyến chỉ được tiến hành khi được phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Chú ý:

Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở ngoài tỉnh muốn vào học lớp 6  tại tỉnh Bình Định phải làm các thủ tục chuyển trường sau khi đã tham gia xét tuyển vào một trường THCS của tỉnh đó.

  1. Cách thức tuyển sinh
  1. Hội đồng tuyển sinh

Trường THCS Phước Hưng thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng Phòng GDĐT Tuy Phước ra Quyết định thành lập

Thành phần Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, thư ký là nhân viên văn thư nhà trường và một số ủy viên.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh

- Lập kế hoạch tuyển sinh (Kế hoạch tuyển sinh được Chủ tịch Hội đồng trường phê duyệt);

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học;

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, lập danh sách người học được tuyển;

- Biên bản xét tuyển phải đủ họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng. Danh sách người học được tuyển (theo mẫu các năm trước) phải có họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng;

- Kết quả tuyển sinh phải được Phòng GDĐT kiểm tra và duyệt chính thức.

- Được sử dụng con dấu của nhà trường và các văn bản của Hội đồng.

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh THCS theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GDĐT:

Hồ sơ gửi Phòng GDĐT khi duyệt tuyển sinh gồm có:

+ Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (03 bộ);

+ Biên bản xét tuyển của nhà trường (02 bộ);

+ Báo cáo tình hình công tác tuyển sinh tại nhà trường (02 bộ)

5. Thời gian thực hiện

- Ngày 30/5/2022 nhân viên văn thư nhận bàn giao danh sách và hồ sơ học sinh lớp 5 lên 6 từ trường Tiểu học số 1 Phước Hưng, trường Tiểu học số 2 Phước Hưng (Tổ công tác tiếp nhận tiến hành kiểm tra hồ sơ, lập biên bản tiếp nhận theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường THCS Phước Hưng)

- Ngày 09/6/2022 văn thư nhà trường gửi Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và thông báo đến trường Tiểu học số 1 Phước Hưng, trường Tiểu học số 2 Phước Hưng; gửi thông báo đến đài truyền thanh xã Phước Hưng; đăng tải kế hoạch tuyển sinh vào 6 năm học 2022-2023 của trường lên Website của Trường THCS Phước Hưng: thcsphuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

- Ngày 17/6/2022 nhân viên văn thư nhà trường nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng GDĐT Tuy Phước;

- Từ 20/6/2022 đến 11/7/2022 phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại trường THCS Phước Hưng.

- Từ ngày 12/7/2022 đến 15/7/2022 Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Phước Hưng hoàn thành công tác xét tuyển học sinh vào học lớp 6 năm học 2022-2023;

-  Đúng 7 giờ 30 phút, ngày 19/7/2022 Thư ký Hội đồng tuyển sinh nhà trường xét duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước;

- Công bố kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 trước ngày 23/7/2022

 - Ngày 23/7/2022 Ban giám hiệu, văn thư nhà trường tiến hành biên chế học sinh vừa tuyển thành 5 lớp vào năm học 2022-2023

Những nội dung khác không được nêu cụ thể tại Kế hoạch này, Hội đồng tuyển sinh trường thực hiện theo Công văn số 906/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 27/4/2022 của Sở GDĐT Bình Định về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 và Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Nhà trường rất mong sự hợp tác của Trường tiểu học số 1 Phước Hưng; Trường tiểu học số 2 Phước Hưng phổ biến nội dung kế hoạch để cha mẹ học sinh biết, hướng dẫn học sinh tham gia công tác tuyển sinh vào 6 tại địa bàn xã Phước Hưng đạt 100%./.

                                                        T M. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

  Nơi nhận:                                                                

- Phòng GDĐT (báo cáo);

- Trường TH số 1; TH số 2;

- Lưu VT; HSMC.

 

                                                               Hiệu trưởng Trường THCS Phước Hưng        

 

 

Chủ tịch Hội đồng trường phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       PHÒNG GDĐT TUY PHƯỚC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023 TẠI TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG

(Theo Quyết định số 255/QĐ-PGDĐT ngày 14/6/2022 của Phòng GDĐT Tuy Phước)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn Sinh

CTHĐ

- Họp Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6, triển khai văn bản chỉ đạo của PGDĐT;

- Xây dựng, triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, duyệt kết quả tuyển sinh của trường

2

Phạm Đình Phúc

CTHĐ

- Trực tiếp triển khai, điều hành công tác tuyển sinh, kiểm tra, báo cáo kết quả.

- Tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng những khó khăn khi tuyển sinh.

3

Ng: Thị Thanh Trâm

Ủy viên

Thư ký Hội đồng tuyển sinh, nhận hồ sơ từ PGDĐT  Tuy Phước, chuẩn bị các văn bản, biểu mẫu, kiện toàn hồ sơ tuyển sinh

4

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ủy viên

- Nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 Trường TH Số 1 Phước Hưng.

 - Phát hành, hướng dẫn, thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường TH Số 1 Phước Hưng.

5

Ng: Thị Diễm Hằng

Ủy viên

- Nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 Trường TH Số 1 Phước Hưng.

 - Phát hành, hướng dẫn, thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường TH Số 1 Phước Hưng.

6

Huỳnh Thị Bích Sen

Ủy viên

- Nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 Trường TH Số 2 Phước Hưng.

 - Phát hành, hướng dẫn, thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường TH Số 2 Phước Hưng.

7

Nguyễn Xuân Phụng

Ủy viên

- Nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 Trường TH Số 2 Phước Hưng.

 - Phát hành, hướng dẫn, thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường TH Số 2 Phước Hưng.

8

Đỗ Thị Kim Chi

Ủy viên

- Quản lý, hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ khi đến làm công tác tuyển sinh

- Gửi thông báo đến trường TH số 1,trường TH số 2, Đài truyền thanh xã Phước Hưng.

9

Trần Thị Bích Vân

Ủy viên

-Nhập liệu kết quả tuyển sinh cùng với  thư ký. Quyết toán tiền hồ sơ về PGDĐT

10

Đinh Minh Hiền

Ủy viên

Trực bảo vệ, hướng dẫn cha mẹ học sinh và các em học sinh thực hiện nhiệm vụ khi  đến trường làm công tác tuyển sinh theo phân công của Chủ tịch Hội đồng

 

 

Tác giả: Trường THCS Phước Hưng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 61
Tháng 12 : 552
Năm 2022 : 92.962