Saturday, 10/12/2022 - 02:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Hưng

Tuyển sinh vào 6 năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

      PHÒNG GDĐT TUY PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Số:        /KH-THCSPHg                         Phước Hưng, ngày 24 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2021-2022

         

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước

      Ban giám hiệu trường tiểu học số 1 Phước Hưng;

      Ban giám hiệu trường tiểu học số 2 Phước Hưng

          Thực hiện công văn số 215/PGDĐT ngày 11/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021, tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2021-2022; Trường THCS Phước Hưng xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Phương thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh
  • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển;
  • Đối tượng dự tuyển: là người đã hoàn thành chương trình tiểu học
  1. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển
  • Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định;

-   Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010) các trường hợp đặc biệt được quy định trong Công văn số 872/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 27/4/2021 của Sở GDĐT Bình Định về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

3.  Cách thức tuyển sinh

a. Hội đồng tuyển sinh

Trường THCS Phước Hưng thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng Phòng GDĐT ra Quyết định thành lập

Thành phần Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó Hiệu trưởng; Thư ký là nhân viên văn thư nhà trường và một số ủy viên.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học;

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, lập danh sách người học được tuyển;

- Biên bản xét tuyển phải đủ họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng, danh sách được tuyển theo mẫu quy định, phải có họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng;

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hồ sơ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm biên bản xét tuyển và danh sách người học được xét tuyển khi duyệt tuyển sinh vào ngày quy định;

- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng;

- Kết quả tuyển sinh phải được Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và duyệt chính thức;

- Chỉ tiêu tuyển sinh không hạn chế, tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn xã Phước Hưng, đủ điều kiện dự tuyển đều được vào học lớp 6.

c. Thời gian thực hiện

- Ngày 16/7/2021 nhân viên văn thư nhận bàn giao danh sách và hồ sơ học sinh lớp 5 lên 6 từ trường Tiểu học số 1, trường Tiểu học số 2 Phước Hưng; phát hành thông báo trực tiếp cho học sinh, gửi thông báo thông qua Đài truyền thanh xã Phước Hưng để cha mẹ học sinh biết, hướng dẫn học sinh đến trường làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

- Ngày 20/07/2021 nhân viên văn thư nhà trường nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT Tuy Phước;

- Từ 21/7/2021 đến 30/7/2021 phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại trường.

- Từ ngày 01/8/2021 đến 10/8/2021 Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Phước Hưng hoàn thành công tác xét tuyển học sinh vào học lớp 6 năm học 2021-2022;

- Ngày 13/8/2021 Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, thư ký Hội đồng tuyển sinh nhà trường duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước;

- Ngày 14/8/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước duyệt bổ sung kết quả tuyển sinh vào 6 của Trường THCS Phước Hưng (nếu có)

- Ngày 15/8/2020 đến 20/8/2020 Ban giám hiệu nhà trường, văn thư nhà trường tiến hành biên chế học sinh vừa tuyển thành 6 lớp vào năm học 2021-2022

Các nội dung khác, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện theo:

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

- Công văn số 872/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 27/4/2021 của Sở GDĐT Bình Định về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022;

- Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021 và tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 tại huyện Tuy Phước, kèm theo Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước;

Nhà trường rất mong sự hợp tác của Trường tiểu học số 1 Phước Hưng; Trường tiểu học số 2 Phước Hưng phổ biến nội dung kế hoạch để cha mẹ học sinh biết, hướng dẫn học sinh tham gia công tác tuyển sinh vào 6  tại địa bàn xã Phước Hưng đạt 100%./.

                                                        T M. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

  Nơi nhận:                                                                

-Phòng GDĐT (báo cáo);

-Trường TH số 1; TH số 2;

-Trang Website trường;

-Lưu VT; HSMC.

                                                               Hiệu trưởng Trường THCS Phước Hưng        

 

 

Chủ tịch Hội đồng trường phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       PHÒNG GDĐT TUY PHƯỚC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023 TẠI TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG

(Theo Quyết định số 305/QĐ-PGDĐT ngày 14/7/2021 của Phòng GDĐT Tuy Phước)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn Sinh

CTHĐ

- Họp Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6, triển khai văn bản chỉ đạo của PGDĐT;

- Xây dựng, triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, duyệt kết quả tuyển sinh của trường

2

Phạm Đình Phúc

CTHĐ

- Trực tiếp triển khai, điều hành công tác tuyển sinh, kiểm tra, báo cáo kết quả.

- Tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng những khó khăn khi tuyển sinh.

3

Ng: Thị Thanh Trâm

Ủy viên

Thư ký Hội đồng tuyển sinh, nhận hồ sơ từ PGDĐT  Tuy Phước, chuẩn bị các văn bản, biểu mẫu, kiện toàn hồ sơ tuyển sinh

4

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ủy viên

- Nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 Trường TH Số 2 Phước Hưng.

 - Phát hành, hướng dẫn, thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường TH Số 2 Phước Hưng.

5

Ng: Thị Diễm Hằng

Ủy viên

- Nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 Trường TH Số 2 Phước Hưng.

 - Phát hành, hướng dẫn, thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường TH Số 2 Phước Hưng.

6

Huỳnh Thị Bích Sen

Ủy viên

- Nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 Trường TH Số 1 Phước Hưng.

 - Phát hành, hướng dẫn, thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường TH Số 1 Phước Hưng.

7

Nguyễn Xuân Phụng

Ủy viên

- Nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 Trường TH Số 1 Phước Hưng.

 - Phát hành, hướng dẫn, thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 Trường TH Số 1 Phước Hưng.

8

Đỗ Thị Kim Chi

Ủy viên

- Quản lý, hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ khi đến làm công tác tuyển sinh

- Gửi thông báo đến trường TH số 1,trường TH số 2, Đài truyền thanh xã Phước Hưng.

9

Nguyễn Thị Định

Ủy viên

- Nhập liệu kết quả tuyển sinh cùng với  thư ký. Quyết toán tiền hồ sơ về PGDĐT

10

Nguyễn Bá Thìn

Ủy viên

Trực bảo vệ, hướng dẫn cha mẹ học sinh và các em học sinh thực hiện nhiệm vụ khi  đến trường làm công tác tuyển sinh theo phân công của Chủ tịch Hội đồng

 

                                                                  

 

Tác giả: Trường THCS Phước Hưng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 61
Tháng 12 : 550
Năm 2022 : 92.960